|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО”


СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”
гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23
е-mail: info@novi-iskar.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ No.3 

ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО” 


наименование на административната услуга обикновена  бърза  експресна  
по  срок цена срок цена срок цена ИЗТЕГЛИ
ред дни лв. дни лв. дни лв.  
1 Въстановяване или промяна на име 30 безплатна - - - -  
2 Издаване на удостоверение за наследници 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
3 Издаване на удостоверение за семейно положение 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
4 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
5 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
6 6.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  свали
7 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
8 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 7 5, 00 3 7, 50 1 10, 00  свали
9 Заверка на заявление за постоянен адрес веднага 2, 50          свали
10 Заверка на заявление за настоящ адерс адрес веднага 2, 50          свали
11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес веднага 2, 50          свали
12 Издаване на удостоверение за настоящ адрес веднага 2, 50          свали
13 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес веднага 2, 50          свали
14 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес веднага 2, 50          свали
15 Издаване на удостоверение за правно ограничение 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  свали
16 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
17 Връчване на удостоверение за раждане-оригинал безплатна            свали
18 Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражадани, които иват съставени актове в чужбина безплатна            
19 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатна            
20 Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние безплатна            
21 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
22 Сключване на граждански брак Услугата се заплаща в столичен обреден дом            
23 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал безплатна            
24 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
25 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извелечение от акт за смърт- за първи път веднага безплатна          
26 Издаване на препис-извелечение от акт за смърт- за втори и следващ път 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  свали
27 Издаване на удосотверение за липса на съставен акт за гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт) 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  
28 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
29 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  свали
30 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции 7 безплатна          
31 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 7 20          
32 Припознаване на дете 90 безплатна          
33 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 7 5          
34 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатна            
35 Признавене и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 30 120          свали
36 36.Определяне на административен адрес 30 безплатна          свали
37 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право-по чл. 173 от СК)- приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество 30 безплатна          
  Изготвил: Галя Евтимова              
  гл. специалист отдел "ПНАО и ГРАО"              

ХАРТА НА КЛИЕНТА