|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

ОТДЕЛ „ПРАВНО – НОРМАТИВНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГРАО”

наименование на административната услуга обикновена  бърза  експресна  
по  срок цена срок цена срок цена ИЗТЕГЛИ
ред дни лв. дни лв. дни лв.  
1 Въстановяване или промяна на име 30 безплатна - - - -  
2 Издаване на удостоверение за наследници 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
3 Издаване на удостоверение за семейно положение 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
4 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
5 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
6 6.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  
7 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
8 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 7 5, 00 3 7, 50 1 10, 00  
9 Заверка на заявление за постоянен адрес веднага 2, 50          
10 Заверка на заявление за настоящ адерс адрес веднага 2, 50          
11 Издаване на удостоверение за постоянен адрес веднага 2, 50          
12 Издаване на удостоверение за настоящ адрес веднага 2, 50          
13 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес веднага 2, 50          
14 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес веднага 2, 50          
15 Издаване на удостоверение за правно ограничение 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  
16 Издаване на удостоверение за родените от майката деца 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
17 Връчване на удостоверение за раждане-оригинал безплатна            
18 Съставяне на актове за гражданско състояние на български гражадани, които иват съставени актове в чужбина безплатна            
19 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатна            
20 Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние безплатна            
21 Издаване на удостоверение за раждане-дубликат 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
22 Сключване на граждански брак Услугата се заплаща в столичен обреден дом            
23 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал безплатна            
24 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
25 Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извелечение от акт за смърт- за първи път веднага безплатна          
26 Издаване на препис-извелечение от акт за смърт- за втори и следващ път 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
27 Издаване на удосотверение за липса на съставен акт за гражданско състояние(акт за раждане, акт за смърт) 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  
28 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 7 5, 00 3 7, 25 1 10, 00  
29 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 7 3, 50 3 5, 25 1 7, 00  
30 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции 7 безплатна          
31 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 7 20          
32 Припознаване на дете 90 безплатна          
33 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 7 5          
34 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатна            
35 Признавене и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 30 120          
36 36.Определяне на административен адрес 30 безплатна          
37 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право-по чл. 173 от СК)- приемане на отчет на настойника и издаване на удостоверение за настойничество 30 безплатна          
  Изготвил: Галя Евтимова              
  гл. специалист отдел "ПНАО и ГРАО"              

ХАРТА НА КЛИЕНТА