|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Секретар

Секретар на район „Нови Искър:

Длъжност:

Име и Фамилия

Тел. за контакт:

Секретар на район „Нови Искър

Детелина Трайкова

02/991 73 01

 

Секретарят на района организира, координира и контролира функционирането на районната администрация за точното спазване на нормативните актове.

 

Секретарят на района:

 

1 .Организира дейността на общинската администрация;

 

2.Отговаря за условията на работа на служителите на района и за организационно- техническото обзавеждане на службите;

 

3.Организира деловодството, документооборота в района и районния архив;

 

4.Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

 

5.Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в района;

 

6. Следи за изготвянето и отговаря за публикуването на актовете на района;

 

7.Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите;

 

8.Подготвя и организира местните референдуми и провеждането на избори на територията на

района;

 

9.Организира атестирането на служителите в районната администрация;

 

10.Утвърждава длъжностните характеристики на  служителите в районната администрация;

 

11.В рамките на компетентността на района осъществява връзката и координацията на

съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на района;

 

12.Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно- процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;

 

13.Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове и заповеди на Кмета на  района.

ХАРТА НА КЛИЕНТА