|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Съобщение до желаещите да участват в публичната покана

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

.................../.............

регистрационен индекс, дата

ДО: ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за физкултурен салон, в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, в УПИ I- за училище, кв. 33, местност „с. Негован“, район „Нови Искър“, гр. София

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с допусната техническа грешка в чл.1.6 от раздел VІІ на утвърдената документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда на глава VІІ „А“ от  Закона за обществените поръчки с предмет:

 „Изготвяне на инвестиционен работен проект за „Пристройка към съществуваща сграда на 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за физкултурен салон, в ПИ с идентификатор 51250.5713.96, в УПИ I- за училище, кв. 33, местност „с. Негован“, район „Нови Искър“, гр. София, Ви уведомяваме, че не следва да се закупува документацията за участие, като същата  може да бъде изтеглена от сайта на район „Нови Искър“ в  раздел „Обществени поръчки“ – Публична Покана.

ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“- СО

БМ/

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА