|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Състав на МКБППМН

 

СЪСТАВ

НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  

РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”-СО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела  Райчева -  кмет на район „Нови Искър“

СЕКРЕТАР:  Анна  Георгиева

 

ЧЛЕНОВЕ:   

  1. Красимир Станчев  -  разузнавач (ДПС), УП „Нови Искър“ към 02 РУ-СДВР
  2. Даниела  Борисова  - социален работник, отдел „Закрила на детето”
  3. Биляна  Найденова  - директор на 170 СУ „Васил Левски“
  4. Веселка Петкова - заместник кмет, район „Нови Искър“-СО                         
  5. Антоанета Цанева  - директор на ДГ № 121, кв. Кумарица
  6. Галина  Чиренска - психолог, Център за чужди езици „Оксиния“        
  7. Диян Асенов  - юрисконсулт, район „Нови Искър“-СО                                            
  8. Детелина Трайкова - секретар, район „Нови Искър“-СО
  9. Росица  Христова -  главен специалист „Спортни дейности“

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА