|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Състав на МКБППМН

СЪСТАВ

НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И  НЕПЪЛНОЛЕТНИ  В  РАЙОН  „НОВИ ИСКЪР” - СО

 

Председател: ДАНИЕЛА РУМЕНОВА РАЙЧЕВА   -    кмет на район „Нови Искър“-СО

 

 

Секретар: Анна  Александровна Георгиева

 

 

Членове:1.Моника Гретиянова Георгиева -                                   инспектор ДПС, 02 РУ-СДВР

 

    2.Даниела Николова Борисова -         социален  работник, отдел „Закрила на детето”

 

    3.Биляна Тодорова Найденова -                                 директор, ДГ №132 - с. Чепинци

 

    4.Веселка Венелинова Петкова -                 заместник кмет, район „Нови Искър“-СО 

                             

    5.Антоанета  Иванова Цанева -                  директор, ДГ № 121 - квартал „Кумарица“

                            

          6.Галина Иванова Чиренска -                 психолог, Център за чужди езици „Оксиния“

 

      7.Симона Евгениева Търъшева -          главен юрисконсулт, район „Нови Искър“-СО

 

              8.Емилия  Деянова Аспарухова -         главен юрисконсулт, НАГ - Столична община

 

          9.Детелина Любенова Трайкова -                            секретар, район „Нови Искър“-СО

   

         10.Росица Христова Христова -                       главен специалист „Спортни дейности“

                                                                                                                                 

          

ХАРТА НА КЛИЕНТА