|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Състав на МКБППМН

СЪСТАВ

НА

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ

ПРОЯВИ  НА  МАЛОЛЕТНИТЕ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 

РАЙОН  „НОВИ ИСКЪР” - СО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Райчева - кмет на район „Нови Искър“

СЕКРЕТАРАнна Георгиева

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Димитър Наков  -             инспектор „Детска педагогическа стая“- 02 РУ-СДВР
 2. Даниела Борисова -                 социален работник, отдел „Закрила на детето”
 3. Биляна Найденова -                    директор на 132 ДГ „Светлина”, с. Чепинци
 4. Веселка Петкова -                         заместник кмет на район „Нови Искър“-СО
 5. Антоанета Цанева -                              директор на ДГ № 121, кв. Кумарица
 6. Галина Чиренска -                                          психолог,ЦСПИ към МКБППМН
 7. Симона Търъшева -                  главен юрисконсулт - район „Нови Искър“-СО
 8. Емилия  Аспарухова  -                                              юрисконсулт, НАГ - СО
 9. Детелина Трайкова -                             секретар на район „Нови Искър“-СО
 10. Цвета Точева -                                                  началник отдел „ОСДКСПП“
 11. Росица Христова -                             главен специалист „Спортни дейности“

ХАРТА НА КЛИЕНТА