|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За отдаване под наем

Публикувана на: 09/08/2021
Столична община-район „Нови Искър“ в изпълнение на Заповед №СОА21-РД09-589/22.04.2021 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава срока за закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения на конкурс с предмет:
Публикувана на: 27/04/2021
„Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот-частна общинска собственост, а именно помещение с площ от 27.65 кв.м., заедно с 2.15 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива, разположено на втори етаж в двуетажен корпус от сграда за търговия с идентификатор 00357.5357.167.2, актуванa с АЧОС № 2938/13.07.2012г. на Кмета на район „Нови Искър“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв. Курило, ул. „Розова долина“ № 17а“.
Публикувана на: 11/09/2020
Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на две
обособени части от поземлен имот-частна общинска собственост, находящ се
в с. Световрачене, ул. "Софийска", район "Нови Искър", за разполагане на
преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности
Публикувана на: 24/08/2020
Отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на
имоти-публична общинска собственост, ползвани за лекарски и
стоматологични кабинети, находящи се на територията на район „Нови
Искър“ – с. Локорско, с. Доброславци и с. Мировяне
Публикувана на: 24/06/2020

1895/01.06.2020 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.46, ал.1, т.1, т.3 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, т.2, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, а именно помещение за стоматологичен кабинет с площ от 14,00 кв.м. и 2,50 кв.м, прилежащи идеални части от общите такива, на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 170 СУ „Васил Левски“, с идентификатор 00357.5345.208.2, цялата със застроена площ от 999 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.208, с площ от 17 795 кв.м. по КККР на гр. Нови Искър, за която има съставен Акт за публична общинска собственост № 2943/07.08.2012 г. на СО - район „Нови Искър“. Началната месечна конкурсна наемна цена, определена от лицензиран оценител - 77,00 лв. /без вкл. ДДС/. Специфично конкурсно условие: за стоматологичен кабинет.

ХАРТА НА КЛИЕНТА