|

Столична Община Район "Нови Искър"



 

 
 
 
 
 

Заместник кметове

Заместник кметове на район „Нови Искър”

 

Заместник кметовете ръководят и осъществяват цялостен контрол върху дейността на подчинените им структури, както и по изпълнението на задачите произтичащи от функционалната им компетентност.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА