|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

“Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и транспортиране на приготвената храна от кухните майки до детските градини /ОДЗ и ЦДГ/ на територията на район “Нови Искър”

Документация

Публична покана 

Съобщение - за дата, място и час на отваряне на получени оферти по процедурата 

Разяснение по документация

ХАРТА НА КЛИЕНТА