|

Столична Община Район "Нови Искър"
 

 
 
 
 
 

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща Информация

Считано от 25 май 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по  защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Район “Нови Искър“ – СО, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679  осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:                                      Район „Нови Искър“ - СО

Седалище и адрес на управление:          ул.“Искърско дефиле“ № 121 /в сградата на XXXI–МЦ/             

                                                            гр.Нови Искър - 1281                                               

 

Данни за кореспонденция:                     ул.“Искърско дефиле“ № 121 /в сградата на XXXI– МЦ/

                                                            гр.Нови Искър - 1281                                                 

 

Телефон:                                            02/991 7230

Web site:                                            www.novi-iskar.bg

E-mail:                                                 info@novi-iskar.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име:                                                    Цена Маврова

Данни за кореспонденция:                    ул.“Искърско дефиле“ № 121 /в сградата на XXXI–МЦ/     

                                                           гр.Нови Искър - 1281                                                 

 

Телефон:                                            02/991 7230

Web site:                                             www.novi-iskar.bg

E-mail:                                                 gdpr@novi-iskar.bg

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Район „Нови Искър“- СО  събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679 и по-конкретно за следното:

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Ваши законни права и интереси имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните данни.

Наименование:                                            Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:                бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:                           бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:                                                   02 9153 518

Web site:                                                    www.cpdp.bg

E-mail:                                                        kzld@government.bg; kzld@cpdp.bg

Право на Достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информация за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Столична Община си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Район „Нови Искър“ изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

•Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

•При оттегляне на съгласието си в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;

•Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;

•Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Район „Нови Искър“

Район „Нови Искър“- СО няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Район „Нови Искър“- СО да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

•Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Район „Нови Искър“ - СО да провери точността на личните данни;

•Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

•Район „Нови Искър“ - СО не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

•Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Район „Нови Искър“ - СО имат преимущество пред интересите Ви.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на БГ и ЕС. Район „Нови Искър“ – СО събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели

Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Район „Нови Искър“ - СО предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чийто критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложим Списъка на видовете документи със срокове на съхранение на Столична Община.

Район „Нови Искър“ - СО съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Получатели или категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които  Район „Нови Искър“ - СО предоставя извън организацията:

•На публични органи (Национална Агенция по Приходите, Национален Осигурителен Институт, Министерство на Вътрешните Работи, съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)

•На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Столична Община и по негово нареждане или възлагане)

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събиранети и съхраняването на лични данни, Район „Нови Искър“ - СО се ръководи от следните принципи:

•Законосъоразност, добросъвестност и прозрачност;

•Съотносимост с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;

•Ограничение на целите на обработване;

•Точност и актуалност на данните;

•Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;

•Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Район „Нови Искър“ - СО не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалният живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА