|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява на Кмета на района за провеждане на конкурс за отдаване под наем с предмет: „*Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот– публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на първи етаж в двуетажна администрат

СО-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-08-134/19.11.2014 г. на Кмета на СО, Решение № 701 по Протокол № 70, т. 40 от 23.10.2014 на СОС и на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 1, т. 2, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот– публична общинска собственост, представляващи помещения, находящи се на първи етаж в двуетажна административна сграда / кметство/ с идентификатор 48393.4988.921.1, разположена в ПИ с идентификатор 48393.4988.921от кв. 13 по КК и КР на с. Мировяне, район „Нови Искър“ , АОС № 3163/21.05.2013г., по позиции, както следва:

1. Стоматологичен кабинет, с площ- 20,40 кв.м., заедно с 3,00 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива,

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет

- Начална месечна наемна цена- 44,40 лв. /без ДДС/

2. Лекарски кабинет, с площ- 11,70 кв.м., заедно с 2,81 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива,

- Предмет на дейност: лекарски кабинет

- Начална месечна наемна цена- 35,00 лв. /без ДДС/

3. Кабинет за манипулации, с площ- 22,00 кв.м., заедно с 5,28 кв.м. прилежащи идеални части от общите такива,

- Предмет на дейност: манипулационна

- Начална месечна наемна цена- 66,00 лв. /без ДДС/

Закупуване на конкурсна документация от Фронт - офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС, за всяка позиция поотделно. Срок за закупуване на конкурсни документации и срок за подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 25.11.2014г. до 24.12.2014г. Поради изтичане срока в неработен ден 24.12.2014г., срока изтича в първия следващ присъствен работен ден, а именно до 29.12.2014г. включително, от 08:30-17:00 часа от Фронт-офис на район „Нови Искър”- СО; гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяка позиция се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.
При подадени 2 оферти за недвижим имот по определена позиция, конкурс за съответната позиция ще се проведе на 30.12.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
При подадена 1 оферта или при не подаване на оферта за определена позиция, конкурса за съответната позиция ще се продължи с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Новинар” от 25.11.2014г., на таблото за съобщения в район „Нови Искър” и кметство с. Мировяне.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА