|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., в рамките на три дни, считано от 29 август 2016 г., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, както следва:

  • На 29 август 2016 г. от 16.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените домашни помощници.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Домашен помощник“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

  • На 30 август 2016 г. от 16.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените лични асистенти.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

  • На 31 август 2016 г. от 14.30 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените лични асистенти.

Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Личен асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

  • На 31 август 2016 г. от 16.40 ч. в Ритуалната зала на район „Нови Искър“ ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на назначените социални асистенти.
Списък на наетия персонал за предоставяне на услугата „Социален асистент“, които задължително трябва да присъстват може да видитетук

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА