|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Супервизия по проект „Независим живот“

 

На 17 и 18 февруари 2017 г., в изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., в залата на районна администрация „Нови Искър“, се проведе супервизия на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Супервизията се проведе от г-жа Петя Цветанова, която на предварителна среща с ръководителя на проекта обсъди и уточни конкретен случай, който в дните на супервизия беше разгледан, заедно с други основни проблеми, свързани с професионалното ежедневие на участниците в групите. Чрез предварително подбрани въпроси, тя обърна внимание на различни ситуации от работата на асистентите и домашните помощници. С цел научаване на нови поведения, взаимна морална подкрепа и да се учат един от друг, всички участници споделиха общите си преживявания и начините си за решаване на сложни задачи в професионален план.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА