|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Поддържащо обучение по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 3 „Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 18 и 19 май 2017 г. от 17:30 ч.,  в залата на районна администрация „Нови Искър“, в две групи ще се проведе поддържащо обучение на всички наети лични/социални асистенти и домашни помощници. Обучението ще се проведе от г-жа Петя Цветанова, която ще запознае персонала с няколко начина за грижи на болния в къщи и възможности за решения на проблеми,  свързани с професионалното ежедневие на участниците в групите.

Списъци на наетия персонал за предоставяне на услугите „Домашен помощник“и „Социален асистент“, които задължително трябва да присъстват на 18 и 19 май 2017 г. от 17:30 ч.,  може да видите тук:

Списък 1
Списък 2

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА