|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Обучение, консултация и супервизия на персонала за предоставяне на услугите“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в СО - район „Нови Искър“

 

Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в СО - район „Нови Искър“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на 15 юни 2017 година в ритуалната зала на район „Нови Искър“ се проведе второ въвеждащо обучение на одобрените кандидати за лични/социални асистенти и домашни помощници, които не бяха преминали първото такова обучение. На него присъстваха осем одобрени кандидата, които се запознаха с политиката и практиките в областта на социалните услуги, основните нормативни документи и институциите, свързани с предоставянето на услугите.

 Лектор бе г-жа Петя Цветанова, която разясни на присъстващите спецификата, потребностите и подходите при работа с целевите групи, организацията на работа и функциите на всеки служител и оказване на първа долекарска помощ. Обсъди се изготвянето и изпълнението на индивидуалните месечни планове на потребителите на социалните услуги по проекта.

Основни теми, които се разгледаха са:

Тема 1: Социални услуги в общността – общи познания за грижи в домашна среда.

Тема 2: Професионалната роля и основни задължения на личния асистент, социалния асистент и домашния помощник. Насоки за изготвяне на индивидуални планове на потребителите – Водене на Дневник на потребителя.

Тема 3: Потребност и права на потребителите на социалните услуги.

Тема 4: Оценка на риска, първа помощ и справяне с кризисни ситуации. Осигуряване на безопасна среда в дома на потребителя.

Снимков материал тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА