|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Проекти

Психологическа подкрепа по проект „Независим живот“

 

В изпълнение на дейност 5 „Психологическа подкрепа и консултиране за персонала, предоставящ социални услуги“ по проект „Подобряване на качеството на живот и достъп до услуги за социално включване в СО – район „Нови Искър“, договор № BG05M9OP001-2.002-0212-C001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., на 30 юни 2017 г. от 13.30 ч. и от 15.30 ч., във Виртуалния център за предоставяне на почасови социални услуги в район „Нови Искър“, ще се проведе психологическа подкрепа и консултиране на наетия персонал за предоставяне на услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.

 

Списъци на двете групи с наетия персонал за предоставяне на трите услуги, които задължително трябва да присъстват на 30 юни 2017 г. от 13.30 ч. и от 15.30 ч. може да видите тук:

Група 13:30 часа
Група 15:30 часа

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА