Район „Нови Искър“ ще кандидатства с проект за предоставяне на „Топъл обяд“ на най-крайно нуждаещите се граждани от района

 

О Б Я В А

 

Район „Нови Искър“ ще кандидатства с проект за предоставяне на „Топъл обяд“ на най-крайно нуждаещите се граждани от района. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001-3.002, финансирана от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд 2016 – 2019“.

Във връзка с това от 28 август до 15 септември 2017г. район „Нови Искър“ стартира прием на Заявления-декларации от всички лица, желаещи да бъдат включени като потребители на услугата „Топъл обяд“.

Заявления-декларации могат да се получат от всяко кметство на малко населено място в района, от деловодството на районната администрация на ул. „Искърско дефиле“ 123 и на официалния сайт www.novi-iskar.bg.

 

Документи за кандидатстване:

-          Заявление-декларация  по образец - изтеглете оттук

-          Копие от документ за самоличност;

-          Копие от Експертно решение на ТЕЛК

 

Право да ползват услугата са лица, определени съгласно Наредба № РД-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, а именно:

 

   Основна целева група:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“;
  3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

 

Допълнителна целева група:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД075 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;
  2. Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;
  3. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ПЗЗД.

 

 

 

За повече информация на тел.: 02/ 991 64 36

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА