|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Kонкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя от ОПФ на район „Нови Искър“

 

Столична община-район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА17-РД09-1010/16.11.2017г.  на кмета на Столична община, на основание чл.30, ал.1 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредбата за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

Обявява конкурс с предмет: : „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя от ОПФ на район „Нови Искър“ – поземлен имот с 064002 по КВС,  АОС  № 3549/21.11.2013г. /идентификатор 00357.5319.2/ по КККР,  кв.Гниляне, м. „Кривуля“,  с площ 12,605 дка, начин на трайно ползване: нива“

Начална конкурсна цена : 40лв./дек. за една година, съгласно Заповед № РД46-158/30.03.2017г. на Министъра на земеделието и храните.

Закупуване на конкурсна документация от Фронт – офиса на  Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС,

- Срок за закупуване на конкурсната  документация и подаване на офертни предложения – всеки работен ден от 08.12.2017г. до 08.01.2018г. включително  от 08.30 ч. до 17.00 ч.  от Фронт-офиса на Столична община-район „Нови Искър”,  намиращ се в гр. Нови Искър, ул.„Искърско дефиле” № 123.

Гаранция  за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”,                                                       IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД,гр.София, клон „Денкоглу” № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 09.01.2018г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община- район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде удължен с 15 календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община - район„Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник- в. „Стандарт”,  на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър”.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД”, Столична община-район „Нови Искър”,                тел: 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА