Съобщение за стартиране на прием на документи за предоставяне на социални услуги

     Уважаеми дами и господа,

    От 15 януари 2018г. до 15 февруари 2018г. район „Нови Искър“ стартира прием на документи за предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

    Всички кандидат-потребителите на социални услуги трябва да подадат следните документи:

 • Заявление (по образец), което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;
 • Копие от документ за самоличност (за дете – копие от удостоверение за раждане);
 • Копие от Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (или при липса на ТЕЛК – копие на протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване .

    В рамките на новия прием ще се извърши социална оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите. Въз основа на изготвената оценка ще се формира т.нар. индивидуален месечен бюджет от часове за ползване на една от трите предлагани социални услуги за всеки кандидат. На база на тези часове през месец март 2018г. ще се извърши класиране на кандидатите и от месец април 2018г. ще се сключат договори с най–нуждаещите се кандидат-потребители за срок до 31 декември 2018г.

    Кандидати за „Личен асистент”, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ могат да бъдат лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и са: 

 • безработни лица;
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд;

Те трябва да пододат следните документи:

 • Заявление (по образец), което може да бъде получено на място или изтеглено от тук;
 • Копие от документ за самоличност;
 • Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
 • Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
 • Копие от удостоверение за преминато обучение за Домашен помощник/Домашен санитар/Личен асистент, по други проекти и програми  (ако е приложимо)

 

    Документи се приемат всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00ч. в деловодството на районната администрация, находяща се на адрес: гр.Нови Искър, ул.Искърско дефиле №123 в срок до 15.02. 2018 г.

    За повече информация на телефон: 02/991 64 36 или на място в сградата на район „Нови Искър“, ул. „Искърско дефиле“ 123.

 


Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА