ОБЯВА в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-28/21.08.2017 г.

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед №СОА18-РД-98-28/21.08.2017 г. на Кмета на Столична община, на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.7, чл.46, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.30, ал.1, чл.31 и чл.34, ал.1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.13 от Наредбата за общинската собственост, удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър” – с.Негован, а именно:

Помещение с площ от 45,00 кв.м., разположено в едноетажна сграда с идентификатор 51250.5714.290.1 по КККР на с. Негован, ул. „Васил Левски“ № 35, АОС № 2981/15.10.2012 г. на кмета на район „Нови Искър“.

Началната конкурсна наемна цена за имота е в размер на 55.90 лв.(петдесет и пет лв. и 90 ст.) месечно без включен ДДС.

Специфично конкурсно условие: за търговска дейност

- Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

- Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти – всеки работен ден от 12.09.2018 г. до 26.10.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

- Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 29.10.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър” и кметство Негован.

 

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД” - тел: 029917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА