ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол № 81 от 14.05.2015г. на Столичен общински съвет, на основание чл.31 във връзка с чл.52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.46, ал.1,т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА18-РД98-40/10.10.2018г. на кмета на Столична община,

Обявява конкурс с предмет: отдаване под наем на обект за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет в общинско училище на територията на СО – район „Нови Искър" - сграда, публична общинска собственост, находяща се на територията на 171 ОУ „Стоил Попов“, гр.Нови Искър, кв.Кумарица, ул. „Светлина“ № 26с идентификатор 00357.5361.280.7 по КККР на гр.Нови Искър, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2012г. на ИД на АГКК, с площ от 212.00 кв.м., АОС № 4197/01.08.2018г. на кмета на СО – район „Нови Искър“.

Начална наемна цена, определена от лицензиран оценител е 127.20 лв. /сто двадесет и седем лв. и 20 ст./ месечно без ДДС.

Специфично конкурсно условия – за бюфет и столова.

-Цена на конкурсната документация – 50 лв. /петдесет лева/ без включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 16.10.2018г. до 16.11.2018г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от Фронт – офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №123.

-Конкурсът ще се проведе на 19.11.2018г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр.Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ №123.

-В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите ще бъде продължен с 15 /петнадесет/ календарни дни.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв./ петдесет лева/ с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу №28 или на касата на района. Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник – в. „24 часа“ и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община- район „Нови Искър“.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД“, Столична община – район „Нови Искър“, телефон 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА