СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за участие в конкурс за държавен служител в район „Нови Искър“ за длъжност юрисконсулт в отдел “Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

за участие в конкурс за държавен служител в район „Нови Искър“ за длъжност юрисконсулт в отдел “Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност” към СО - Район “Нови Искър”

 

I. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Юлия Емилова Геошева – вх. № РНИ18-ГР94-1271 / 31.10.2018 г.

2. Цветан Иванов Стойчев – вх. № РНИ18-ГР94-1280 / 01.11.2018 г.

 

II. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма недопуснати до конкурса кандидати.

 

Допуснатите кандидати за длъжност юрисконсулт в отдел „Управление на общинската собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност“ към СО – Район „Нови Искър“, следва да се явят на тест на 20.11.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

 

Нормативна уредба за подготовка за тест: ЗМСМА, ЗА, ЗДСл, ЗУТ, ЗОС, ЗОП, КТ, Наредби на СОС.

Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат поканени на интервю от 14:00 часа на 20.11.2018 г.

 

 

 

Председател на комисия назначен със заповед № РНИ18-РД-09-286 / 26.10.2018 г.

Мария Златарева

Началник на отдел „УОСЖФ и РКТД“

12.11.2018 г.

гр. Нови Искър

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА