„Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, актуван с АОС № 4151/21.09.2017 г.

 

 

OБЯВА

 

Столична община - район „Нови Искър” в изпълнение на Заповед № СОА18-РД09-1031/01.10.2018 г. на Кмета на Столична община, на основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1-3 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 30, ал. 3, чл. 31, ал. 3, чл. 32 и чл. 34 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл. 19 от Наредбата за общинската собственост, обявява публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, актуван с АОС № 4151/21.09.2017 г. и представляващ самостоятелен обект със застроена площ от 146,82 кв. м (мазе) с идентификатор 00357.5348.1265.7.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се на ниво  - 1 (минус едно) в сграда с идентификатор 00357.5348.1265.7 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, разположена в поземлен имот с идентификатор 00357.5348.1265 по Кадастрална карта и кадастрални регистри, находящ се в гр. Нови Искър, кв. „Курило“, със самостоятелен вход от ул. „Зорница“.

Начална конкурсна цена на месец, определена от лицензиран оценител: 117.50 лв. (сто и седемнадесет лева и петдесет стотинки) на месец без ДДС, респ. 141.00 лв. (сто четиридесет и един лева) с ДДС.

Кандидатите се оценяват по следния критерий: Най - висока предложена месечна наемна цена: на първо място се класира участникът, предложил най – висока цена.

Закупуване на конкурсна документация и подаване на офертни предложения: от фронт – офиса на Столична община-район „Нови Искър”, намиращ се в гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС.

Срок за закупуване на конкурсна документация и подаване на оферти: всеки работен ден от 19.11.2018 г. до 18.12.2018 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. включително.

Гаранция за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. с вкл. ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63 SOMB 9130 3324 9045 01, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018 г. от 10:30 часа в Ритуалната зала на Столична община - район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

При подадена една оферта или при неподаване на оферта, конкурсът ще бъде продължен с 14 (четиринадесет) календарни дни.

Обявата е публикувана на сайта на СО: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, в един национален ежедневник - в. „24 часа” и на таблото за съобщения в административната сграда на Столична община - район „Нови Искър”.

 

За информация: СО - район „Нови Искър”, отдел „УОСЖФРКТД -  тел.: 02 9917333.

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА