Заповед № РНИ18-РД09-383/13.12.2018 г. на кмета на район "Нови Искър" за предоставяне на имотите - полски пътища и канали за землището на с. Кътина

 

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ18-РД09-383/13.12.2018 г.

 

Като взех предвид Решение № 810 от 22.11.2018 г., по Протокол № 65, т. 31  на Столичния общински съвет за даване на съгласие за предоставяне на имоти - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Столична община за стопанската 2018/2019 г., на основание разпоредбите на чл. 37в, ал. 16, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка със заповед № СОА18-РД09-1286/09.11.2018 г. на кмета на Столична община и писма от Столична община вх. №№ РНИ18-ВК08-1838/30.11.2018 г. и РНИ18-ВК08-1858/05.12.2018 г. – и двете, по описа на район „Нови Искър“,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да се предоставят за ползване за една стопанска година (2018/2019), имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Кътина, ЕКАТТЕ 41010, район „Нови Искър“, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището за стопанската 2018/2019 г., която съгласно доклад на Областна дирекция „Земеделие“ – София град от 09.08.2018 г. е в размер на 30 лв./дка, както следва:

 

1. На Васил Ставрев Славков със заявление вх. № АР-08-7088/14.09.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4919.43

5.881

0.624

Полски път

25

18,72

 

 

Общо:

0.624

Общо за ползвателя:

 

18,72

 

2. На „Агрономикс - ЛС“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8729/18.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот № по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане

(лв.)

1

4905.20

7.396

1.503

Полски път

7

45,09

2

4905.35

1.617

0.697

Полски път

7

20,91

3

4914.78

1.001

1.001

Полски път

7

30,03

4

4914.79

6.606

6.121

Полски път

7

183,63

5

4919.43

5.881

0.255

Полски път

19

7,65

6

4919.43

5.881

3.156

Полски път

11

94,68

7

4919.44

5.225

0.699

Полски път

11

20,97

8

4920.27

3.302

1.223

Полски път

11

36,69

9

4920.28

1.195

0.164

Полски път

11

4,92

10

4920.29

0.570

0.416

Полски път

14

12,48

11

4920.45

1.290

0.332

Полски път

11

9,96

12

4921.17

2.912

0.239

Полски път

13

7,17

13

4923.26

1.430

0.406

Полски път

12

12,18

14

4923.27

2.094

0.475

Полски път

15

14,25

 

 

Общо:

16.687

Общо за ползвателя:

 

500,61

 

3. На „Флора - ДВ“ ЕООД със заявление вх. № АР-08-8468/12.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот №  по КК

Площ на имота по КК

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане (лв.)

1

4897.62

5.239

1.717

Полски път

8

51,51

2

4902.30

6.431

1.215

Полски път

10

36,45

3

4903.27

0.774

0.157

Полски път

9

4,71

4

4903.28

3.134

0.622

Полски път

9

18,66

5

4905.19

4.229

3.512

Полски път

21

105,36

6

4905.20

7.396

4.664

Полски път

21

139,92

7

4905.35

1.617

0.331

Полски път

21

9,93

8

4907.34

5.620

1.195

Полски път

3

35,85

9

4907.35

0.890

0.872

Полски път

3

26,16

10

4908.211

2.301

2.301

Полски път

20

69,03

11

4908.212

15.873

7.258

Полски път

5

217,74

12

4908.212

15.873

1.815

Полски път

20

54,45

13

4908.236

5.013

1.741

Полски път

5

52,23

14

4908.236

5.013

0.988

Полски път

9

29,64

15

4908.237

6.565

1.168

Полски път

5

35,04

16

4909.69

0.425

0.261

Полски път

5

7,83

17

4910.101

7.226

5.060

Полски път

5

151,80

18

4910.114

6.172

3.491

Полски път

5

104,73

19

4910.115

3.020

1.565

Полски път

5

46,95

20

4911.62

2.564

2.540

Полски път

1

76,20

21

4911.63

6.021

4.783

Полски път

1

143,49

22

4913.32

1.475

0.384

Полски път

2

11,52

23

4916.14

3.811

1.996

Полски път

20

59,88

24

4916.14

3.811

1.791

Полски път

16

53,73

25

4917.11

1.645

1.347

Полски път

20

40,41

26

4918.34

0.924

0.924

Полски път

1

27,72

27

4918.35

1.726

1.202

Полски път

1

36,06

28

4918.35

1.726

0.524

Полски път

2

15,72

29

4922.21

2.448

1.100

Полски път

20

33,00

 

 

Общо:

56.524

Общо за ползвателя:

 

1 695,72

 

Ползвателите, на които се предоставят полските пътища, са длъжни да осигуряват достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.

В едномесечен срок от издаване на заповедта, ползвателите да внесат дължимите суми за определените за ползване полски пътища и канали по следната банкова сметка на район „Нови Искър“:

 

IBAN: BG72 SOMB 9130 3124 9045 01

BIC: SOMBBGSF

„Общинска банка” АД, гр. София

клон „Денкоглу“.

 

В същия срок, след заплащане на дължимата сума, се сключва договор с кмета на район „Нови Искър“.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Със същата да се запознаят заинтересованите лица, а на длъжностните лица да се връчи за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:     (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

Заповедта се издава в 4 (четири) екземпляра – 1 бр. за подателя и 3 бр. за адресатите  – на хартиен носител.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА