Oбява за обществено обсъждане на документ - задание за изготвяне на ПУП за бул.Рожен, в участъка от "Северна скоростна тангента" до "Софийски околовръстен път", в рамките на землището на кв. Славовци, гр. Нови Искър

 

          

               

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.:991-72-30;991-72-78; факс:991 76 23е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

от 15.01.2019г.

 

              Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ19-РД09-8 от 15.01.2019год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена  дата за провеждане на обществено обсъждане на задание за изготвяне на подробен устройствен план за бул. „Рожен“ в участъка от „Северна скоростна тангента“ до „Софийски околовръстен път“, в рамките на землището на кв.Славовци, гр.Нови Искър.

           Общественото обсъждане ще се проведе на 24.01.2019год. от 18,00 часа в ритуалната зала на ІІ-ри етаж в сградата на Район „Нови Искър“  с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123.

В срок до 17,00 часа на 08.02.2018год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения  по документа, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията  се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 123.

Документът, предмет на общественото обсъждане е изложен в сградата на Отдел „УТККС“ / техническа служба /, стая № 2 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 14.02.2019год. от 18,00 часа  в ритуалната зала на ІІ-ри етаж на район „Нови Искър“  с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123 ще се проведе заключителна дискусия.

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “ 

 

 

 

 

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА