Заповед на кмета на район "Нови Искър" за изменяне на заповед № РНИ18-РД09-392/13.12.2018 г. за предоставяне за ползване за една стопанска година (2018/2019) имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в ...

 

З А П О В Е Д  

 

№ РНИ19-РД09-77/19.02.2019 г.

 

На основание чл. 99, т. 2 и чл. 100 от Административнопроцесуалния кодекс и уведомление от началника на ОбС „Земеделие“ - Северна вх. № РНИ19-МК92-39/05.02.2019 г. по описа на СО – район „Нови Искър“ ,

 

И З М Е Н Я М:

 

Моя заповед № РНИ18-РД09-392/13.12.2018 г. за предоставяне за ползване за една стопанска година (2018/2019) имотите - полски пътища и канали, които не функционират, попадащи в масивите за ползване, включени в заповедите на директора на ОД „Земеделие“ – София град, издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на гр. София, ЕКАТТЕ 68134, район „Нови Искър“, в частта по пункт II, като вместо:

 

2. На Милчо Николаев Гълъбинов със заявление вх. № АР-08-8517/15.10.2018 г.:

 

№ по ред

Имот №  по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане (лв.)

1

1308.60

1.577

1.577

Полски път

38

63,08

2

1308.61

0.402

0.402

Полски път

38

16,08

3

1308.62

2.632

0.869

Полски път

38

34,76

4

1308.2002

3.147

2.728

Полски път

38

109,12

5

1334.77

2.522

1.344

Полски път

20

53,76

6

1335.68

2.408

2.390

Полски път

20

95,60

7

1335.69

0.465

0.432

Полски път

20

17,28

8

1335.2003

3.342

1.170

Полски път

20

46,80

9

1363.6

3.053

0.163

Полски път

2

6,52

10

5393.65

2.909

1.231

Полски път

23

49,24

11

5393.139

3.456

0.678

Полски път

23

27,12

12

5393.139

3.456

0.178

Полски път

24

7,12

13

5400.143

4.000

2.068

Полски път

22

82,72

14

5412.172

0.620

0.620

Полски път

22

24,80

 

 

Общо:

15.850

Общо за ползвателя:

 

634,00


 

да се чете:

 

2. На Милчо Николаев Гълъбинов със заявление вх. № АР-08-8517/15.10.2018 г. и уведомление от началника на ОбС „Земеделие“ - Северна вх. № РНИ19-МК92-39/05.02.2019 г. по описа на СО – район „Нови Искър“:

 

№ по ред

Имот №  по КК

Площ на имота по КК, дка

Площ на имота в масив за ползване, дка

НТП

Масив

Дължимо рентно плащане (лв.)

1

5393.65

2.909

1.231

Полски път

23

49,24

2

5393.139

3.456

0.678

Полски път

23

27,12

3

5393.139

3.456

0.178

Полски път

24

7,12

4

5400.143

4.000

2.068

Полски път

22

82,72

5

5412.172

0.620

0.620

Полски път

22

24,80

 

 

Общо:

4.775

Общо за ползвателя:

 

191,00

 

В останалата си част заповед № РНИ18-РД09-392/13.12.2018 г. остава непроменена.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

След влизане в сила на настоящата заповед да се сключи допълнително споразумение с Милчо Николаев Гълъбинов към подписания договор № РНИ19-ДГ66-16/24.01.2019 г. по описа на СО - район „Нови Искър“, съгласно което да отпаднат полските пътища, посочени в т. т. 1-9 на чл. 1.1. от него и да се възстанови на наемателя сумата от 443,00 лв. (четиристотин четиридесет и три лева) поради отпадане на основанието за внасянето им.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на район „Нови Искър“.

Същата да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение, а на Милчо Николаев Гълъбинов  - с указание, че на основание чл. 104 АПК подлежи на обжалване по законосъобразност пред Административен съд  София - град в четиринадесет- дневен срок от съобщаването й.

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично.

 

                                              КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“:            (п)

                                                                                                                ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

 

 

 

 

Заповедта се издава в 2 (два) екземпляра – 1 бр. за подателя и 1 бр. за адресата  – на хартиен носител.


Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА