Провеждане на обществено обсъждане на виза за проектиране на нов православен храм в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1369, част от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за озеленяване от кв. 26, гр.Нови Искър, кв.Курило

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

от 19.03.2019г.

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, обявява, че със Заповед № РНИ19-РД09-91 от 18.03.2019год. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на виза за проектиране на нов православен храм в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1369, част от урегулиран поземлен имот (УПИ) V-за озеленяване от кв. 26, гр.Нови Искър, кв.Курило. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.03.2019год. от 18,00 часа в салона на народно читалище „Христо Ботев 1907“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв.Курило, ул. „Искърско дефиле“ № 277.

В срок до 17,00 часа на 05.04.2019год. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по документа, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата, мненията и предложенията се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър“ - СО, гр. Нови Искър, ул.”Искърско дефиле” № 121.

Документът, предмет на общественото обсъждане е изложен в сградата на Отдел „УТККС“ / техническа служба /, стая № 413 при Район „Нови Искър” за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 10.04.2019год. от 18,00 часа в салона на народно читалище „Христо Ботев 1907“, с административен адрес: гр. Нови Искър, кв.Курило, ул. „Искърско дефиле“ № 277 ще се проведе заключителна дискусия.

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА