Изготвяне на ПУП-ПРЕ, ПУР и промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на еднофамилни жилищни сгради в УПИ I-1 за жс, УПИ II-1 за жс, УПИ III-1 за жс, УПИ IV-1 за жс,УПИ V-1 за жс, УПИ VI-1 за жс и УПИ VII-1 за жс ...

 

Документът може да се види - тук.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА