Изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за инженерна инфраструктура за трасе на обект "Нова въздушна линия 110 kV от подстанция "Курило" до подстанция "Металургична- Негован"

 

Изработен проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за инженерна инфраструктура за трасе на обект "Нова въздушна линия 110 kV от подстанция "Курило" до подстанция "Металургична- Негован"

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА