Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 36 t /24 h или 10000 t /у“ ; „Разширение на инсталацията - Шредер за ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ - с линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9,6 t / 24h или 3000 t /у“ ; „Изграждане на линия ..

 

Пълният текс на „Изграждане на линия за рециклиране на пластмаси с капацитет 36 t /24 h или 10000t /у“ ; „Разширение на инсталацията - Шредер за  ИУМПС, ИУЕЕО и ОЧЦМ - с линия за шредиране на неопасни НУБА с капацитет 9,6  t / 24h или 3000 t /у“ ; „Изграждане на линия за рециклиране на излезли от употреба гуми с капацитет 48 t / 24hили 15000 t /у“ ; „Изграждане на пункт за третиране на текстилни отпадъци с капацитет 40 t / 24h или 10000 t /у“ ; „Промени във вида, количествата и  дейностите с отпадъците  разрешени в Комплексно разрешително ( КР ) № 498- HO /2014г., кв. Курило, ул. „Кременица“ № 2, район „Нови Искър“, Столична община“ може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА