Обявление за удължаване на публично оповестен конкурс

 

Столична община – район „Нови Искър“ в изпълнение на Решение № 256 по Протокол      № 81 от 14.05.2015г. на Столичен общински съвет, на основание чл.31 във връзка с чл.52 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет и чл.46, ал.1,т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № СОА19-РД09-734/21.05.2019г. на кмета на Столична община и Заповед № РНИ19-РД09-218/30.07.2019г. на кмета на район „Нови Искър“,

Удължава конкурс с предмет: Отдаване под наем на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене и бюфет, находящи се в  училищните сгради на 170 СУ „Васил Левски“- гр.Нови Искър, 176 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Негован и 160 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Чепинци, район „Нови Искър“, за позиция № 2, както следва:

Позиция 2: : Помещение за търговска дейност, ползвано за бюфет, с площ от 15.00кв.м., актувано с АОС №2980/15.10.12г. на кмета на СО – район „Нови Искър“, вписан в Служба по вписванията с вх.рег. № 53286 том CXXVI, № 62, имотна партида № 245004, с.Негован, ул. „Училищна“ № 6-а, разположено в двуетажна сграда за образование /училище/ на 176 ОУ „Кирил и Методий“, цялата с площ 458 кв.м., с идентификатор 51250.5713.96.1

Наемна цена - 14.00лв. месечно без ДДС

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене.

-Цена на конкурсната документация – 50 лв. /петдесет лева/ без включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 31.07.2019г. до 14.08.2019г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително, от Фронт – офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Конкурсът ще се проведе на 15.08.2019г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв./ петдесет лева/ с ДДС се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу №28 или на касата на района.

Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район  „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, на таблото за съобщения  в административната сграда на Столична община и СО - район „Нови Искър“.

За информация: отдел „УОСЖФРКТД“, Столична община – район  „Нови Искър“, телефон 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА