Обявление за удължаване на публично оповестен конкурс с предмет "Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ на район "Нови Искър"

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

Столична община – район „Нови Искър“, на основание чл.31 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, във връзка с чл. 87, ал.1 от Наредбата за общинската собственост и чл.46, ал.1,т.1, т.3 и т.11 от ЗМСМА и в изпълнение на заповед № СОА19-РД09-107731.07.2019г. на кмета на Столична община,

Удължава конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Нови Искър, с.Чепинци, с.Мировяне, с.Негован и с.Световрачене“ за следните земеделски земи, както следва:

Землище на гр.Нови Искър, кв.Кумарица: ПИ с идентификатори: 00357.5204.20; 00357.5207.12; 00357.5095.8; 00357.5207.20; 00357.5205.20;

Землище на кв.Гниляне: ПИ с идентификатор: 00357.5318.89;

Землище на с. Негован: ПИ с идентификатори: 51250.5368.53, 51250.5368.38; 51250.5648.188; 51250.5679.10; 51250.5704.11; 51250.5639.70; 51250.5639.11

Начална конкурсна наемна цена за една стопанска година за горецитираните имоти - 41 лв./дка, съгласно на чл.87, ал.6, т.1 от Наредбата за общинската собственост и Заповед № РД46-161/21.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121.

-Цена на конкурсната документация – 40 лв. /четиридесет лева/ с включен ДДС.

-Срок за закупуване на конкурсната документация и подаване на офертни предложения– всеки работен ден от 13.09.2019г. до 27.09.2019г. от 8:30 ч. до 17:00 ч. включително от Фронт – офиса на Столична община – район „Нови Искър“, намиращ се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Конкурсът ще се проведе на 30.09.2019г. от 10:30 ч. в сградата на район „Нови Искър“, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121/XXXI МЦ/.

-Гаранция за участие в конкурса в размер на 50 лв./ петдесет лева/ се внася в срока за подаване на офертни предложения по сметка на район „Нови Искър“, IBAN: BG63 SOMB 91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, гр.София, клон Денкоглу №28 или на касата на района. Обявата е публикувана на сайта на Столична община: www.sofia.bg, на сайта на Столична община – район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg, и на таблото за съобщения в административните сграда на Столична община, СО - район „Нови Искър“ и кметство с.Негован.

Допълнителна информация за имотите, предмет на конкурса може да се получи на място в сградата на района, находяща се в гр.Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ №121: отдел „УОСЖФРКТД “, телефон 02/9917333

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА