Кампанията за кандидатстване за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво

 

Стартира кампания за кандидатстване за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво по проект „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, финансиран по оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.

 

Лица от всички населени места на територията на Район „Нови Искър“ - Столична община са допустими за кандидатстване по настоящата Покана за кандидатстване по проекта по ОПОС 2014-2020 г., с изключение на тези от селата Чепинци, Негован, Световрачене и Кубратово, които са включени в обхвата на проект по Програма LIFE.

 

Телефони за контакт със Районната администрация: 991 74 16; 0884 359 335 и 0886 005 532.

 

Повече информация, необходими документи за кандидатстване и телефони, може да откриете на https://www.sofia.bg/opos .

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА