Списък на одобрените кандидати за предоставяне на безплатни отоплителни уреди

 

Столична община информира, че в изпълнение на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ всички 5432 кандидати, отговарящи на условията за участие по проекта са одобрени. 

В тази връзка очакваме в срок до един месец от обявяване на класирането (09.11.2020 г.), всички одобрени кандидати, които са заявили желание да заменят старите си уреди с нови на газ или пелети да предоставят в районната администрация по местонахождение на имота:

1. проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/и;

или в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза:

2. техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

Във връзка с изискването за предоставяне на допълнителни документи ( техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети) от одобрените кандидати, в случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, Ви предоставяме пример за техническа схема в приложение 3.

След получаване на необходимите документи ще преминем към сключване на индивидуални договори с всеки кандидат.

Столична община ще продължи с нова кампания за набиране на кандидати през следващата година.

От името на екипа за управление на проекта.

Примерна схема - ТУК.

Списък на одобрените кандидати - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА