Съобщение за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №13729995/01.12.2008 г. на обект: "Инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води "Искра" в землище на с. Кътина

 

Съобщение за продължаване срока на действие и изменение на разрешително №13729995/01.12.2008 г. на обект: "Инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води "Искра" в землище на с. Кътина - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА