Район „Нови Искър“ е присъединен към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги

 

Към настоящия момент за Район Нови Искър в Единния портал за достъп до електронни административни услуги са реализирани и налични 70 броя електронни услуги:

Услугите и информацията за тях са публикувани на следния интернет адрес: https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services/municipal-services/

 

Списък на услугите:

Услуга

УРИ

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

1988

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

1989

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

1990

Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

1991

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

1994

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

1996

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

1997

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

2000

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

2001

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

2002

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

2006

Издаване на удостоверение за наследници

2016

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

2017

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

2020

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2021

Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

2022

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

2023

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

2031

Възстановяване или промяна на име

2033

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

2034

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

2036

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

2037

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

2038

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

2039

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

2040

Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2045

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2046

Припознаване на дете

2053

Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

2054

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

2056

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

2057

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

2058

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

2060

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

2062

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

2063

Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

2067

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

2068

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

2075

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

2076

Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2078

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

2079

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

2080

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2081

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2082

Издаване на виза за проектиране

2083

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

2086

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

2087

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

2092

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

2095

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

2098

Справки (устни и писмени) от кадастъра

2099

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

2100

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

2104

 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

2105

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

2107

Издаване на удостоверение за правно ограничение

2108

Издаване на удостоверение за семейно положение

2109

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

2110

Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

2111

Издаване на разрешение за строеж

2112

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

2113

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

2119

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

2122

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

2130

Промяна в актовете за гражданско състояние

2132

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

2138

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

2391

 

 

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА