|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност "Главен архитект" на район "Нови Искър" - Столична община"

 

Приложение № 4 към чл. 20, ал. 5 от НПКПМДСл

 

(Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г., в сила от 31.01.2020 г.)

 

 

Списък

за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност „Главен архитект”

на район „Нови Искър” – Столична община

 

I. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от „НПКПМДСл“.
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност съгласно чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
 • Копия от документи за придобито образование и образователно–квалификационна степен „магистър” /ако е издадена в чужбина е необходимо да се представи и удостоверение за легализация от МОН/;
 • Копие от документ, удостоверяващ пълна проектантска правоспособност;
 • Документи, удостоверяващи наличие на професионален опит: трудова книжка, служебна книжка, обр. УП-3, официален документ на български език за извършване на дейност в чужбина /легализиран по съответния ред /- оригинал и едно копие;
 • Концепция за стратегическо управление на тема: “Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на СО – район „Нови Искър“ - от 5 до 30 машинописни страници.
 • Автобиография – да съдържа подробна информация;
 • Мотивационно писмо.
 • Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации, при наличие на такива.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 • Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):

-образование – висше,

-квалификационна степен – магистър;

-област на висше образование – Технически науки: Архитектура, строителство и геодезия;

– ранг – ІV младши и/или професионален опит от 3 (три) години;

– правоотношение – служебно.

 • Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания::

- Придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й;

-Област на висшето образование – технически науки;

-Специалност – архитектура;

 • Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за висши държавни длъжности в администрацията:

- Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми;

- Да познава и правилно прилага: Закона за устройството на територията и подзаконовите му нормативни актове, Закона на кадастър и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за общинската собственост, Закона за държавната собственост, Закон за устройството и застрояването на Столична община, Закона за административните нарушения и наказания, Административно процесуалния кодекс, Закона за собствеността, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния служител, Наредби на Столичен общински съвет , наредби и правилници, свързани с горепосочените закони и други. 

- Стратегическа компетентност – умения за стимулиране на потребностите от разработване и реализиране на ясна нова стратегия или промяна в съществуващата;

- Лидерска компетентност – умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители да излагат идеи и за насърчаване на реализацията им;

- Управленска компетентност – умения за определяне на приоритетите, разпределяне и ефективно координиране на ресурсите за постигане на целите, умения за контрол на изпълнението на задачи;

- Ориентация към резултати – умения да създава организация на работата по отношение на отговорностите и да определя ясни критерии и срокове за постигане на целите и задачите;

- Компетентност за преговори и убеждаване – убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни;

- Работа в екип – Управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

- Фокус към клиента (външен/вътрешен) – Осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите или дейностите.

 

Име, презиме и фамилия

на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

Основание за недопускане

1. арх. Филип Николаев Чипев

 да

 да

 не

 

II. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следният кандидат:

1. арх. Филип Николаев Чипев

 

Конкурсът се провежда по обявения начин и когато допуснатият кандидат е само един.

Представената концепция е изготвена в необходимия минимален обем от 5 страници и съдържа минимум:

- Диагноза и Анализ на съществуващото положение – изводи и проблематика;

- Визия с отчитане на приоритети, мерки за постигане на резултати съгласно изведените от прогнозата резултати и идентифициране на перспективи за постигането им в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план;

- Аналитичност и иновативност в контекста на прогнозата;

- Необходими и адекватни мерки за постигане на целите;

- Нормативна рамка и законови изисквания за постигане на целите;

Оценяването на концепцията е по 5- степенна скала, съгласно Системата (методика) за определяне на резултатите. Оценката на концепцията на кандидата като средноаритметична от оценките на всички членове на комисията, съгласно попълнените от тях Формуляри за оценка на концепция, е "4" и кандидатът арх. Филип Николаев Чипев се допуска до защита на концепцията.

 

б) Не се допуска до конкурс следният кандидат:

Няма недопуснат кандидат. 

Не по-късно от 5 работни дни след обявяването на допуснатите и недопуснатите кандидати комисията да информира по реда на чл. 21, ал. 4 от НПКПМДСл допуснатия кандидат за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, като датата не може да бъде по-рано от 7 дни след информирането.

Председател на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РНИ21-РД91-22/09.03.2021г. на кмета на район „Нови Искър” – СО:

инж. Людмил Игнатов – Зам.-кмет  …………/П/…………….

 

дата: 15.03.2021г.

гр. Нови Искър

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА