Предстои обработка на зелените площи против кърлежи и комари

 

На 19 април 2021 г. на територията на район "Нови Искър" ще бъде извършена обработка срещу комарни ларви на изкуствени и естествени водоеми и разливи и временни биотопи на комари по речни корита на общинските зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства – съгласно установените годишни графици за настъпване на активния сезон за развитие и разпространение комари, бълхи и кърлежи. По график от Дирекция "Зелена система", обработката ще започне от 08.30 часа при благоприятно метеорологични условия.

На 27 април 2021 г. ще се извърши обработка на общинските зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства срещу кърлежи. Дейностите ще започнат в 06.00 часа при благоприятни метеорологични условия.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и ще се подават своевременно тези участъци за допълнителни обработки в рамките на определените площи и средства.

Третираните терени ще се обозначават от изпълнителите предварително с табели с информация за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител и телефон за контакт.

Задължителни годишни обработки върху общински зелени площи – паркове, градини и междублокови пространства на паркове, градини, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита и гробищни паркове се извършват по възлагане от Столична община –дирекция „Зелена система“.

Специализиранят контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА