|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

За свободни работни места

Конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ОСДКСПП“ на СО - Район “Нови Искър”

 

                                                             

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 121, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg                   

 

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител; чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и във връзка с чл. 46, ал.1, т. 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1, т. 5 от Правилник за организация и дейността на Столичен общински съвет и Заповед № РНИ21-РД09-187/21.04.2021 г. на Кмета на СО – район „Нови Искър“

 

ОБЯВЯВА:

 

Конкурс за заемане на длъжност СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ОСДКСПП“ на СО - Район “Нови Искър” – 1 щатна бройка,  при следните условия:

 

I. Кратко описание на длъжността:

Подпомага дейността на отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт, проекти и програми“ чрез изготвяне на правни становища и юридическа консултация.

Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на администрация на СО - р-н „Нови Искър“.

Осъществява процесуално представителство на СО – район „Нови Искър”.

Упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

 

II. Минимална заплата, определена за длъжността: 710,00 лв. – при назначаване основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Размер на основна работна заплата за длъжността: от 710,00 лв. до 1700 лв.

 

III.Изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 • степен на образование – висше, квалификационна степен – магистър „Право“;
 • професионален опит – 1 година и/или придобит минимален ранг V младши.
 • правоотношение – служебно.

2. Специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

- Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

3. Допълнителни изисквания:

- Компютърна грамотност;

- Познания на нормативни закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до работа на районна администрация.

 

IV.Начин на провеждане на конкурса:

– решаване на тест;

- провеждане на интервю.

До интервю се допускат само кандидати, успешно решили теста.

Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоражените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

V. Необходими документи за участие в конкурса, място и срок на подаване:

1.Необходими документи за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл.17, ал. 2 от „НПКПМДСл“.
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от „НПКПМДСл“;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
 • Копие на документи, удостоверяващи наличие на професионален опит;
 • Други документи свързани с длъжността /при наличие/.

 

2.Място и срок на подаване на документи:

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник:

 • В СО – район “Нови Искър”, София 1281 , ул. „Искърско дефиле” № 121, партерен етаж – фронт-офис, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в срок – 14 дни от публикуване на обявлението.

 

 • Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща: info@novi-iskar.bg като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис.

При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите по електронен път кандидатите да получат длъжностна характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

 

 • Телефони за контакт: 02/991 76 35, 02/991 73 36, 02/991 72 30.

 

VI.Място за обявяване на списъци и съобщения във връзка с конкурса:

Списъци и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени на информационното табло на партерен етаж в сградата на районната администрация  /XXXI Медицински център/, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 121., както и на интернет сайта на район «Нови Искър» www.novi-iskar.bg.

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс 

Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА