СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" и 02 РСПБЗН участък НОВИ ИСКЪР ВИ ПРИЗОВАВАТ

 

Пожарите в горите са истинско бедствие. Те се развиват с висока скорост, като за кратко време обхващат големи площи, особено при силен вятър.

При посещение в горите спазвайте следните противопожарни изисквания:

 

· Не палете огън в гората, извън обозначените и устроени за тази цел места.

· Местата за палене на огън в горите, трябва да бъдат в близост до вода (ручей, извор, чешма и други)

· Паленето на огън извършвайте в огнища с кръгла форма с диаметър до 1 м.

· Огнището обграждайте с венец от камъни с височина около 20 см. или го вкопайте в

земята, като извадената пръст насипвайте в периферията.

· Горенето в огнището контролирайте така, че височината на пламъците да не

надхвърлят 0,5 м., а дебелината на слоя тлеещи въглени да не превишава половината от

височината му.

· Не палете огън в сухо и ветровито време.

· Не оставяйте не загасен огън без наблюдение.

· Не хвърляйте не загасени угарки и клечки кибрит, включително и при пътуване с транспортни средства.

· Родители не позволявайте детска игра с огън.

· Не палете стърнища и суха растителност на територията на поземления и горски фонд.

  

 ПРИ  ПОЖАР ТЕЛ: 112!!!

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА