Инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) за Поземлени имоти с идентификатори 11884.5597.164 и 11884.5597.163 по ККР на с. Войнеговци

 

Инвестиционното предложение може да се види ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА