С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ съобщава ...

 

На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от АПК, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията, Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава Заповед на Главен архитект на Район „Нови Искър“ № РНИ22-РА50-124/02.08.2022год. за одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация за урегулиран поземлен имот XVIII-217 от кв. 106, с. Чепинци, район „Нови Искър“.

С проекта за изменение на плана за регулация се обособява нов УПИ XVIII-217 от кв. 106, на който уличната регулационна линия (лице) по улица между осови точки 277-276-276а и северната му вътрешна регулационна линия (странична) се поставят в съответствие с имотната граница на поземлен имот с кадастрален идентификатор 80409.5994.217 по КККР за землището на селото.

Заповедта е издадена на основание чл. 129, ал. 2 и чл. 136, ал. 1; във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; Заповед № СОА21-РД09-455 от 22.03.2021год. на Кмета на Столична община за предоставени правомощия и в съответствие с т. 10 от Протокол № 28 от 27.07.2022год. на РЕСУТ.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й (от получаване на настоящото) чрез Район „Нови Искър“ пред Административния съд – София-град.

Заповедта и проектът за ПУП – ИПР се намират в Район „Нови Искър” с административен адрес: гр.Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121, Отдел „Устройство на територията, Кадастър и Контрол по строителството”, ет. 4, стая № 400.

Заинтересовани лица:

 

  1. СОБСТВЕНИКА на  ПИ с ИД  80409.5994.1420 – неустановена собственост по данни от кадастралния регистър.
  2. СОБСТВЕНИКА на  ПИ с ИД  80409.5994.1421 – неустановена собственост по данни от кадастралния регистър.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РАЙОН  „ НОВИ ИСКЪР “

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА