Обявяване за открит обществен достъп на основание чл. 115, ал. 2 от ЗООС -Приложение № 3

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 – 3 от ЗООС за издаване на решение за актуализиран доклад за безопасност по чл.116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешение за изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: „Петролна база – Сакса“, гр. Нови Искър

с оператор: „САКСА“ ООД, гр. Долна баня

с предмет на дейност: приемане, съхранение и експлоатация (търговия) на горива – бензини, дизелово гориво, реактивно гориво, котелно гориво, етанол и горивни добавки.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализиран доклад за безопасност е изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 31.08.2022 г. до 31.09.2022 г., в сградата на общината на ул. „Искърско дефиле“ № 121, етаж. 4, стая № 407, всеки работен ден от 08,30 до 17,00 ч. и на интернет страницата на общината http://www.novi-iskar.bg/

Лице за контакти: инж. Зорница Станчева, главен експерт „ИИБЕ“, тел.: 02/991 74 16, z.stancheva@novi-iskar.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА