Обява за свободно работно място за длъжност „Финансов контрольор“

 

Обява

за свободно работно място за длъжност „Финансов контрольор“

 

Столична община - район „Нови Искър“ обявява свободно работно място за длъжност „Финансов контрольор“.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност по отношение управление на средствата по бюджета на район „Нови Искър“, като:

- Извършва предварителен контрол за законосъобразност на всички решения, действия, документи преди поемане/извършване на задължения/разходи;

- Проверява всички документи и приложенията към тях, свързани с предстоящото решение, с цел изразяване на мнение дали то съответства на всички изисквания на приложимото законодателство;

- Контролира наличието на изискуеми документи свързани с плащането;

- Контролира и анализира разходването на средства;

- Участва в разработване на основни процедури, работни инструкции, указания и типови документи за въвеждане и актуализиране на системите за финансово управление и контрол в район „Нови Искър“, развива и ги актуализира;

- Следи за всички промени в нормативната уредба, касаещи дейността му и ги прилага в практиката.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

- Висше образование – степен „Магистър“, професионално направление на висшето образование: икономика, счетоводство и контрол, финанси;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения: работа с Word, Excel, Internet;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Личностни изисквания: прецизност, отговорно отношение, лоялност, дискретност, инициативност;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове – ЗФУКПС и всички указания и методически насоки към него; ЗМСМА; Закон за администрацията; Закон за обществените поръчки и правилник за прилагането му, нормативни актове в областта на финансово-контролната дейност.

 

Ние предлагаме:

- Петдневна работна седмица с работно време 8:30-17:00 ч.;

- Трудово правоотношение;

- Брутно възнаграждение: 1750 лв.;

- Пакет социални придобивки;

- Обучения за повишаване на компетенциите;

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование;

- Копие от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Подаване на документи:

- На място в центъра за административно обслужване на СО-район „Нови Искър“ /фронт-офис/. Адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121, партерен етаж. /сградата на XXXI „Медицински център“/;

- На e-mail:  jobs@novi-iskar.bg

 

Лице за контакт: Росица Величкова – мл. експерт, тел. 991-73-36

 

Краен срок за подаване на документи: 11.11.2022 г.

 

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само одобрените по документи кандидати. Те ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане  единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване на общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА