Изработка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 11884.5597.201 по ККР на с. Войнеговци

 

Изработка на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 11884.5597.201 по ККР на с. Войнеговци,

като се образуват нови УПИ VII-201-"за жилищно строителство" в кв. 27А и Изменение на Плана ца улична регулация (ИПУР) между О.Т.79А до О.Т.79Б, м. Войнеговци, район Нови Искър - ново инвестиционно предложение". Документът може да се види - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА