ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН НОВИ ИСКЪР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ", ЕТАП „ЛИНЕЙНА ЧАСТ"

 

Изпълнител на строежа: ДЗЗД „ИНТЕРНЕШЪНАЛ ГАЗ"
Засегнати землища: гр. Нови Искър, с. Мировяне, с. Доброславци и с. Житен
Документ за учреден сервитут: Протокол №3/02.03.2022г. и протокол №4/16.03.2022г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ
Разрешения за строеж на „Междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия": РС-43 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап: „Линейна част", подетап 1: Линейна част от 0+000 до км 22+838,23; РС-42 от 05.07.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап „Линейна част", подетап 2: Линейна част от км 22+838,23 до км 60+606,66 и подетап 3: Линейна част от км 60+702,66 до км 62+573,67; РС- 70 от 21.10.2022 г.; РС-70 от 30.09.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройство за разрешение за строеж на етап „Линейна част", подетап 4: Кранов възел 2, Кранов възел 3 и Кранов възел Драгоман, Кранов възел 4, Кранов възел „Сливница", Газопроводно отклонение към АГРС „Сливница", Газопроводно отклонение към АГРС „Драгоман", Електрозахранване на Кранов възел 3, Кранов възел „Драгоман", АГРС „Драгоман", Електрозахранване на Кранов възел „Сливница", АГРС „Сливница", Електрозахранване на Кранов възел 4, Ел. кабел за АЗУ на АГРС „Сливница"

За информация: ukprms@bulgartransgaz.bg

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА