Обществено обсъждане на виза за инвестиционно проектиране на обект „Открит обект за културни дейности - изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен Възел свързан с функционирането му" в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V„за озеленяване“

 

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол  по строителството“ при Район „Нови Искър“ - Столична община, съобщава, че със Заповед №РНИ22-РД09-522/21.11.2022г. на Кмета на Район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на Виза за инвестиционно проектиране на обект „Открит обект за културни дейности - изложбена площ (фермерски пазар) и санитарен Възел свързан с функционирането му" в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) V„за озеленяване“, от кв. 26, по плана на гр. Нови Искър, кв. Курило / поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР за землището на гр. Нови Искър/.

Общественото обсъждане ще се проведе на 30.11.2021год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. Курило, гр. Нови Искър.

В срок до 17:00 часа на 09.12.2022год. могат да се подават писмени становища по проекта, които се адресират до Кмета на район „Нови Искър“.

Становищата се подават в Центъра за административно и информационно обслужване на граждани в Район „Нови Искър" - СО, гр. Нови Искър, ул.“Искърско дефиле“ № 121, етаж партер.

Визата предмет на обществено обсъждане е изложена в отдел „УТККС“ /техническа служба/, етаж 4, стая №404 при Район „Нови Искър“ за допълнителна информация.

За приключване на общественото обсъждане на 12.12.2022 год. от 18:00 часа в читалище „Христо Ботев“, кв. Курило, гр. Нови Искър, да се проведе заключителна дискусия.

Заповед на кмета - ТУК.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА