|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "Началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт, проекти и програми

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg       

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

1. За длъжността – Началник отдел „Образование, култура, социални дейности, спорт, проекти и програми” в район „Нови Искър”

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Длъжностно ниво КДА -7

Наименование на длъжностно ниво – Ръководно ниво 7Б

Образователна степен – бакалавър;

Професионална квалификация–хуманитарна специалност,

Професионален опит – 4 години, минимален ранг за заемане на длъжността- ІII младши ранг.

Предимство е професионален опит в общинска администрация.

Да познава и прилага всички нормативни документи, закони, наредби, правилници и др. в областта на образование, култура, социални дейности, проекти и програми;

Компютърна грамотност;

Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

Концепция за стратегическо управление на отдела в сферата на образоването, социалните дейности, културата, спорта, проекти и програми и развитие на общинската образователна, социална и спортна политика на територията на СО- район „Нови Искър”

Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСлКопие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации ;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и необходимия стаж;

Автобиография.

5.Кратко описание на длъжността: Планиране, координиране и контролиране на дейности в изпълнение на общинската образователна, социална и спортна програма на територията на район „Нови Искър”. Набиране, обработване, съхраняване и контролиране на информация за участие на район „Нови Искър” по инвестиционни програми.

6. Основна месечна заплата за длъжносттане по- малко от 480 лв.

7. Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО- Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123, гр.Нови Искър в 14/четиринадесет дневен/ срок от публикавенето на обявлението- от 22.02.2014г. до 07.03.2014г.

8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Нови Искър” на информационното табло на 1-ви етаж.

9.За контакти: тел. 9917336– г-жа Зоя Манолова – Началник отдел „ФСД и ЧР”, район „Нови Искър”.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА