|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Обява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "Главен инженер на СО-Район „Нови Искър”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg       

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия: 

1. За длъжността – Главен инженер на СО-Район „Нови Искър”.

2. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Длъжностно ниво КДА-8

Наименование на длъжностно ниво – Експертно ниво 4

Образователна степен – бакалавър;

Професионална квалификация – общо инженерство;

Професионален опит – 3 години или ІV младши ранг.

Предимство е професионален опит в общинска администрация.

Да познава и прилага всички нормативни документи, закони, наредби, правилници и др. в областта на строителството;

Компютърна грамотност и ползване на специфични програмни продукти;

Способност да работи в екип, да планира и организира изпълнението на поставените му задачи, оперативност, комуникативност, етичност и лоялност.

3. Начин за провеждане на конкурса:

  • Решаване на тест;
  • Интервю с кандидатите.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

  • Заявление за участие в конкурс /Приложение 2 към Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл)/
  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл
  • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации ;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;
  • Автобиография.

5.Кратко описание на длъжността: Съгласува и издава разрешения за строеж на благоустройствени обекти, извършва контрол при проектиране и строителство на инфраструктурни проекти, организира комплексно проучване на постъпили заявления, сигнали и предложения на физически и юридически лица, отнасящи се до работата в отдела. Изпълнява други задачи, възложени от прекия ръководител и ресорния заместник- кмет, свързани с работата му.

6. Основна месечна заплата за длъжносттане по- малко от 420 лв.

7.Документите следва да бъдат представени във фронт-офис на СО- Район „Нови Искър”, ул. „Искърско дефиле” №123, гр. Нови Искър в 14/четиринадесет дневен/ срок от публикавенето на обявлението- от 22.02.2014г. до 07.03.2014г.

8.Списъците или други съобщения във връзка с конкурса се обявят на интернет страницата на районната администрация и в сградата на Район „Нови Искър” на информационното табло на 1-ви етаж.

9.За контакти: тел. 9917254– г-жа Антоанета Михайлова – Заместник кмет на район „Нови Искър”.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА