|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за държавен на длъжност "Главен инженер на район „Нови Искър”


С П И С Ъ К 

на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност

Главен инженер на район „Нови Искър”:

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Протокол от 14.03.2014г на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-09-101/10.03.2014г. на Органа по назначаване- Кмета на район „Нови Искър”

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

1. Владимир Никифоров Янев, Заявление вх. № 93-КД-2/27.02.2014г.

2. Николай Методиев Танев, Заявление вх. № 93-КД-03/28.02.2014г.

3. Теодора Йорданова Янакиева Заявление вх. № 93-КД-05/06.03.2014г.

4. Данчо Любенов Йорданов Брайков Заявление вх. № 93-КД-06/07.03.2014г.

Допуснатите кандидати за длъжност Главен инженер на район „Нови Искър” следва да се явят на тест на 21.03.2014г. /Петък/ от 10:00 часа в сградата на район „Нови Искър”, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.

Успешно издържалите теста кандидати ще бъдат поканени на интервю от 13:00 часа на 21.03.2014г.

Антоанета Михайлова……………………..

Зам. кмет на район „Нови Искър”

Председател на конкурсна комисия, назначена със Заповед № РД-09-101/10.03.2014г. на Органа по назначаване- Кмета на район „Нови Искър”

Дата: 14.03.2014 г.

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА