|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 4 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци- район „Нови Искър” по определени позиции

Район „Нови Искър”- СО в изпълнение на решение № 154 по протокол № 58, т. 34 от 13.03.2014г. на СОС и Заповед № СО-РД-09-08-36/16.05.2014г. на Кмета на СО обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 4 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци- район „Нови Искър” по позиции, както следва:

Помещение в сградата на СЗС с. Доброславци /АОС № 2974/26.09.2012г./

1. Помещение, находящо се на първи етаж с площ- 65,00кв.м.

- Предмет на дейност: търговска.

- Начална месечна наемна цена- 98,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на СЗС с. Чепинци /АОС № 2995/07.11.2012г./

2. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 19,80кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 109,00 лв. /без ДДС/

3. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 20,70кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 114,00 лв. /без ДДС/

4. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 11,50кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 63,00 лв. /без ДДС/

Закупуване на конкурсна документация от Фронт- офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123, цена: 60,00 лв. с включен ДДС. Срок за закупуване на конкурсни документации и подаване на офертни предложения– всеки работен ден 06.06.2014г. до 07.07.2014г. вкл., от 08:30- 17:00 часа, Фронт- офис на район „Нови Искър”.

Депозит за участие в конкурса в размер на 100,00 лв. за всяко помещение по сметка на район „Нови Искър” или на касата на района. При подадени 2 оферти за помещение по определена позиция, конкурс за същата ще се проведе на 08.07.2014г. от 10:00 часа в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123. При подадена 1 оферта или при не подаване на оферта за помещение по конкретна позиция, конкурса за съответната позиция ще се продължи с 15 календарни дни.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

Информация за обявения конкурс е оповестена на 06.06.2014г. във в. „Новинар“, на сайта на район „Нови Искър”: www.novi-iskar.bg , на сайта на СО: www.sofia.bg, както и на информационните табла на район „Нови Искър”, с. Доброславци и с. Чепинци.

Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 4 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци- район „Нови Искър” по определени позиции (.pdf)

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА