|

Столична Община Район "Нови Искър" 

 
 
 
 
 

Архив до 2019 г.

Удължава се с 15 календарни дни провеждането на открит конкурс за отдаване под наем

 

 

                                                                О Б Я В А

                                               

Район „Нови Искър”- СО на основание чл. 31, ал. 2 във вр. с ал. 3 от НУРПТК, в изпълнение на Заповед № РД-09-08-36/16.05.2014г. на Кмета на СО, Решение № 154 по протокол № 58, т.34 от 13.03.2014г. на СОС удължава с 15 /петнадесет/ календарнни дни провеждане на открит конкурс по реда на НУРПТК с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващи 4 бр. помещения, находящи се в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци- район „Нови Искър” по позиции, както следва:

 

Помещение в сградата на СЗС с. Доброславци /АОС № 2974/26.09.2012г./

1. Помещение, находящо се на първи етаж с площ- 65,00кв.м.

- Предмет на дейност: търговска.

- Начална месечна наемна цена- 98,00 лв. /без ДДС/

Помещения в сградата на СЗС с. Чепинци /АОС № 2995/07.11.2012г./

2. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 19,80кв.м.

- Предмет на дейност: стоматологичен кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 109,00 лв. /без ДДС/

3. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 20,70кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 114,00 лв. /без ДДС/

4. Помещение, находящо се на втори етаж с площ- 11,50кв.м.

- Предмет на дейност: лекарски кабинет.

- Начална месечна наемна цена- 63,00 лв. /без ДДС

 

Място за закупуване на конкурсна документация – Фронт- офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123 от 08.07.2014г. до 22.07.2014г. включително, от 08:30-17:00ч.
Цена на конкурсните документи – 60,00/шестдесет/ лева с включено ДДС.

Гаранция за участие в конкурса: 100 /сто/ лв., вносими по сметка на район „Нови Искър”, IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, № 28 или на касата на района. Срок за внасяне на депозита за участие на касата на района: всеки работен ден от 08.07.2014г. до 22.07.2014г., от 08:30 ч.- 17:00ч.

Конкурсните документи се подават във Фронт- офис, район „Нови Искър”- гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123 от  08.07.2014г. до 22.07.2014г. включително, от 08:30- 17:00ч.

Конкурсът при наличие на постъпила/и оферти за определена позиция в рамките на удължения срок ще се проведе на 23.07.2014г. от 10:00ч. в Ритуална зала на район „Нови Искър”, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123.
В случай, че в удължения срок не постъпи оферта за определена позиция, конкурса за съответната позиция ще се прекрати.

Обявата за удължаване на конкурса е публикувана на електронната страница на СО, на сайта на район „Нови Искър”, на информационното табло на район „Нови Искър” и в кметства на населени места с. Доброславци, с.Чепинци.

За информация: отдел „ПНАО и ГРАО”, район „Нови Искър”, тел: 991-76-35.

 

 

                                                                                           КМЕТ НА РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

                                                                                                    ДАНИЕЛА РАЙЧЕВА

Фотоалбуми

ХАРТА НА КЛИЕНТА